Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä
Oriola Oy
Orionintie 5
02200 Espoo
Puhelin 010 42999
www.oriola.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Anna Surakka
Oriola Oy
Orionintie 5
02200 Espoo

3. Rekisterin nimi
Oriola Oy:n tuotteiden asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitamiseen, niiden kehittämiseen ja hallinnointiin, rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen, asiakasviestintään sekä markkinointiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää Oriola Oy:n sekä sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja rekisteröidyn väliseen mainontaan, suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi, etämyyntiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:
Perustiedot, kuten
• etu- ja sukunimet
• yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)

Asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten
• rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, sekä muut asiakassuhteen ylläpitoon liittyvät toimenpiteet, ja
• suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityy itse antamalla henkilötietonsa Oriola Oy:n tuotesivuilla tai lomakkeilla erilaisissa rekisterinpitäjän tapahtumissa tai kampanjoissa, taikka puhelimitse asiakaspalvelupuheluiden aikana. Tietolähteinä käytetään myös erilaisia hakemistoja, rekistereitä ja muita julkisia tietolähteitä, kuten väestötietojärjestelmiä. Rekisterin tietoja voidaan lisäksi hankkia ja päivittää päivityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

7. Tietojen luovuttaminen
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterissä olevia tietoja ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja mm. rekisterinpitäjän jälleenmyyjille ja valikoiduille yhteystyökumppaneille.

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä mainituissa tarkoituksissa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

Rekisterinpitäjä voi lisäksi luovuttaa tilastollisia palvelun käyttötietoja ja asiakastietoja kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jossa rekisteröity ei ole tunnistettavissa.

Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterin tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8. Rekisterin suojaus
Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Tutustu Gefilus® tuotteisiin

Gefilus® Kapselit
Lue lisää
Gefilus® Purutabletit
Lue lisää
Gefilus® Tipat
Lue lisää